Current Version

Version 1.2.3

1. Tính năng mới Job Platform:

  • Tính năng Job Platform sẽ giúp người chơi tạo và tìm kiếm việc làm cho người chơi. Job Platform sẽ được Tính năng mới trên Marketplace.

2. Tính năng mới Safe Chest:

  • Tính năng Safe Chest sẽ cho người chơi lưu giữ những vật phẩm quý giá trong game.

3. Sửa một số bug:

  • Sửa lỗi người chơi có thể bị rơi khỏi map do thiếu ô đất.

  • Sửa lỗi người chơi không thể tương tác một số ô đất trong map Forest.

4. Cải thiện trải nghiệm người dùng.

Last updated