🦸‍♂️Hero

Hero là nhân vật người chơi sẽ điều khiển để khám phá thị trấn Nexum. Người chơi sẽ phải lựa chọn 1 Hero để có thể bắt đầu chơi. Người chơi có thể triệu hồi hero mới bằng $FAME hoặc ghép những mảnh Hero để có được một Hero hoàn chỉnh. Mỗi Hero sẽ có độ hiếm riêng từ Poor, Common, Good, Excellent, Extreme Excellent.

Mỗi Hero sẽ có chỉ số cơ bản khác nhau dựa theo đặc trưng riêng của từng loại Hero. Hero có 9 chỉ số sau: HP, SP, DEF, Luck, Speed Move, Attack, Speed Attack, Critical Rate, Critical Damage. Khi người chơi Triệu hồi hoặc Ghép được Hero mới, những chỉ số này sẽ được random trong một khoảng nhất định. Hiện tại có 6 loại Hero có thể triệu hồi/ghép được.

Dưới đây là bảng phân bổ chỉ số của Hero:

Last updated