Tuần 14

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 14

Top race rules - Tuần 14 | ...

Doanh nhân thành đạt (Giới hạn tài khoản <= 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer đã kiếm được trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản lớn hơn 2890 ME không được phép đăng ký)

 • Hệ thống chỉ tính số ME đã kiếm được (thông qua bán item vào shop và nhận thưởng từ daily quest hoặc event khác) trong game của Account đăng ký. (không tính số ME đã được tiêu dùng để mua trong suốt quá trình đua top)

 • Với mỗi 1 ME đã kiếm (earn) trong tài khoản, sẽ được tính là 1 điểm (điểm) trong BXH.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 678.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đại gia ME (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lượng ME mà gamer tích lũy và sở hữu trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 2890 (các account có Tổng tài sản > 2890 ME không được phép đăng ký)

 • Hệ thống chỉ tính số ME hiện có trong game của Account đăng ký (không tính số ME đã dùng để giao dịch mua/bán trong suốt quá trình đua top)

 • Với mỗi 1 ME trong tài khoản, sẽ được tính là 1 điểm (điểm) trong BXH.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để được nhận thưởng: 246

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Nông dân chăm chỉ (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 5 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 456

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 5 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản < 2890 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 680

 • Reward Pool Cập nhật sau

Nông dân trùm sò (Giới hạn tài khoản >= 20.000ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 15 đến 30 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 20.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <20.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 678

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 15 )
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 15 đến 30 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 579

 • Reward Pool Cập nhật sau

Last updated