🪓Chop tree

Gỗ là nguyên liệu phổ biến trong game. Người chơi có thể nhận được gỗ sau khi chặt cây. Gỗ có thể sử dụng trong Xây dựng, Chế tạo, ... Khi chặt cây người chơi sẽ phải chặt thân cây và gốc cây, khi đó gỗ sẽ rơi ra. Khi chặt cây to hơn có khả năng nhận được Gỗ Cứng.

  1. Lựa chọn Rìu

  2. Chặt thân cây

  3. Chặt bỏ gốc cây

Last updated