Links

Tuần 21

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 21
Top race rules - Tuần 21 | ...
Nông dân chăm chỉ (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 5 đến 15 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 666
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 5 đến 15 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản = 0 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 468
 • Reward Pool Cập nhật sau
Nông dân trùm sò (Giới hạn tài khoản >= 20.000 ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 15 đến 30 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 20.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản < 20.000 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 888
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 15 đến 30 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 678
 • Reward Pool Cập nhật sau
Last modified 11mo ago