📜Display Name

1. About

Khi tạo tài khoản mới, người chơi sẽ cần có Nickname trong Game của tài khoản. Nickname này sẽ có những điều kiện sau:

  • Nickname có từ 6-24 ký tự.

  • Không được trùng với Nickname đã có.

  • Không có ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu "_".

  • Không có từ bị Cấm (từ ngữ thô tục, 18+, liên quan đến chính trị, lãnh đạo, liên quan đến FarmMe).

2. Edit Display Name

Người chơi có thể chỉnh sửa Display Name của tài khoản với phí là 10 FAME mỗi lần đổi.

Sau khi thay đổi Display Name sẽ được thay đổi ở những giao diện sau:

  • Top 50 Legends

  • Leaderboard

  • Top Ranking

  • Display Name Ingame.

(*) Đối với tài khoản đã có từ trước: Người chơi có thể đặt Display Name mới miễn phí lần đầu tiên. Sau đó sẽ mất 10 FAME để chỉnh sửa.

Last updated