Tuần 11

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 11

Top race rules - Tuần 11 | ...

Nông dân muôn năm (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=2890 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Hô mưa gọi gió (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần tưới nước trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.

 • Với mỗi lần tưới nước thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=2890 ME không được phép đăng ký)

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 128

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Hoàng tử Tỏi đùi (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho Gà ăn trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên

 • Mỗi lần cho gà ăn sẽ + 1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 68.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Thái tử Ủ muối (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần thu hoạch Gà trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên

 • Mỗi lần thu hoạch gà sẽ + 1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 56.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Trùm cuối bán bò (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần bán các sản phẩm từ Bò cho NPC trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên

 • Số điểm được tăng mỗi lần bán thành phẩm như sau:

  + Item Common + 1 điểm

  + Item Rare + 2 điểm

  + Item Super Rare + 3 điểm

  + Item Legendary + 5 điểm

  + Item Epic + 10 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Ông vua thồn thực (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia súc ăn (bò, heo,...) trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 40.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Last updated