FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 11

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 11
Top race rules - Tuần 11 | ...
Nông dân muôn năm (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
Hô mưa gọi gió (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
Hoàng tử Tỏi đùi (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
Thái tử Ủ muối (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
Trùm cuối bán bò (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 20)
Ông vua thồn thực (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 20)
Last modified 5mo ago