FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 15

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 15
Top race rules - Tuần 15 | ...
Nông dân muôn năm (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
Hô mưa gọi gió (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
Hoàng đế xúc thực (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
Đại gia Heo (Giới hạn tài khoản >= 50.000ME & Level >= 27)
Hoàng tử Thịt thăn (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 20)
Last modified 3mo ago