Tuần 15

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 15

Top race rules - Tuần 15 | ...

Nông dân muôn năm (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=2890 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Hô mưa gọi gió (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần tưới nước trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.

 • Với mỗi lần tưới nước thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=2890 ME không được phép đăng ký)

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 128

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Gà cho NPC trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên

 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm được bán như sau:

  - Item Common + 1 điểm

  - Item Rare + 2 điểm

  - Item Super Rare + 3 điểm

  - Item Legendary + 5 điểm

  - Item Epic + 10 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Hoàng đế xúc thực (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia cầm ăn (gà, ngỗng,...) trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đại gia Heo (Giới hạn tài khoản >= 50.000ME & Level >= 27)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Heo từ NPC trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 27 trở lên

 • Mỗi lần mua Heo tại NPC sẽ được tính điểm như sau:

  - Heo thường: + 1 điểm

  - Heo biến dị 1: + 3 điểm

  - Heo biến dị 2: + 5 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 50000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <50000 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 24.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Hoàng tử Thịt thăn (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho Bò ăn trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 40.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated