NPC John's Shop

STTTÊNGIÁ BÁNGIÁ MUA LẠIGHI CHÚ

1

Wood Small

5

1

1 ngày bán ra tối đa 200 đơn vị

2

Stone

3

1

1 ngày bán ra tối đa 200 đơn vị

3

Hay

10

1

Thức ăn cho gia súc, gia cầm

Last updated