🛍️Shop

Cửa hàng là nơi người chơi có thể mua và bán các vật phẩm. Mỗi cửa hàng sẽ có một NPC phụ trách shop đó.

Note:

- Mỗi ngày người chơi chỉ có thể nhận được 5000 ME từ việc bán vật phẩm của một cửa hàng.

- Nếu người chơi mua vật phẩm từ cửa hàng giới hạn ME sẽ được cộng lên bằng với giá mua.Nếu người chơi bán vật phẩm vào Cửa hàng giới hạn ME sẽ được trừ bằng đúng số ME nhận được sau khi bán.

- Giới hạn ME kiếm được từ shop sẽ được làm mới mỗi ngày.

Nếu giới hạn ME nhận được của cửa hàng về 0 thì nếu người chơi bán vật phẩm sẽ không được nhận thêm ME.

Ví dụ 1: Cửa hàng A có giới hạn là 5000 ME. Người chơi mua Hạt giống Khoai tây mất 10 ME --> Giới hạn ME nhận được của shop sẽ được tăng lên 5010. Nếu người chơi bán vật phẩm sẽ kiếm được 13 ME --> giới hạn ME của Cửa hàng còn lại sẽ bằng 5010 - 13 = 4997

Ví dụ 2: Cửa hàng B có giới hạn là 5 ME. Người chơi bán vật phẩm sẽ kiếm được 10 ME. Tuy nhiên giới hạn ME của shop chỉ còn lại 5 ME --> Số lượng ME thực tế người chơi nhận được sẽ là 5 ME.

Ví dụ 3: Cửa hàng C có giới hạn là 0 ME. Người chơi bán vật phẩm sẽ kiếm được 10 ME. Tuy nhiên giới hạn ME của shop bằng 0 --> Số lượng ME thực tế người chơi nhận được sẽ là 0 ME.

General store

Cửa hàng tạp hóa là nơi người chơi có thể mua những hạt giống và vật phẩm thiết yếu. Hiện tại có hai cửa hàng tạp hóa ở hai khu vực khác nhau:

- Cửa hàng tạp hóa tại Trang trại sẽ được NPC Kevin phụ trách.

- Cửa hàng tạp hóa tại Rừng sẽ được NPC Lily phụ trách.

Last updated