👜Create Job

1. Earn Me

Sau khi ấn vào Tạo Job sẽ hiện lên bảng tạo Job.

Tại đây người chơi sẽ chọn lựa cặp Hero/Land cho thuê, loại Job (Type of Job), Mục tiêu của Job (Amount target), thời hạn của Job (Time), tỉ lệ chia phần thưởng(Benefit). Phí tạo Job và phí đặt cọc sẽ được hiển thị.

Sau khi tạo, người chơi sẽ mất phí như đã thông báo và bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký làm thuê của người chơi khác.

2. Ranking

Người chơi sẽ phải Submit vào Rank tại Formation sau đó mới có thể chọn loại Job Ranking

Sau khi ấn vào Tạo Job sẽ hiện lên bảng tạo Job.

Tại đây người chơi sẽ chọn, Mục tiêu Top Rank của Job(Top Rank), tỉ lệ chia phần thưởng(Benefit Share). Phí tạo Job và phí đặt cọc sẽ được hiển thị.

Sau khi tạo, người chơi sẽ mất phí như đã thông báo và bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký làm thuê của người chơi khác.

(*) Chỉ có thể tạo Job cho Ranking vào thời gian Submit Rank. Ngoài thời gian này sẽ không thể tạo Job cho Ranking

Tỉ lệ chia phần thưởng (Benefit share) của Job cho Ranking sẽ có những lựa chọn sau:

 • Người Cho Thuê 10% - Người Làm Thuê 90%

 • Người Cho Thuê 20% - Người Làm Thuê 80%

 • Người Cho Thuê 30% - Người Làm Thuê 70%

 • Người Cho Thuê 40% - Người Làm Thuê 60%

 • Người Cho Thuê 50% - Người Làm Thuê 50%

 • Người Cho Thuê 60% - Người Làm Thuê 40%

 • Người Cho Thuê 70% - Người Làm Thuê 30%

 • Người Cho Thuê 80% - Người Làm Thuê 20%

 • Người Cho Thuê 90% - Người Làm Thuê 10%

(*) Nếu Job hết thời hạn đăng ký mà không có đơn đang chờ hoặc Người Cho Thuê không chấp thuận bất cứ đơn nào, Job sẽ tự động hủy -> Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả (không tính thuế)

3. Earn Ticket

Sau khi ấn vào Tạo Job sẽ hiện lên bảng tạo Job.

Sau khi người chơi chọn Thời hạn cho Job, số lượng tối đa Ticket có thể kiếm được sẽ tự động lựa chọn. Sau đó người chơi có thể thay đổi số lượng Ticket và không thể nhỏ hơn một nửa số Ticket đã chọn.

Người chơi có thể tự do đặt Benefit cho Job Earn Ticket.

Sau khi tạo, người chơi sẽ mất phí như đã thông báo và bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký làm thuê của người chơi khác.

(*) Nếu Job hết thời hạn đăng ký mà không có đơn đang chờ hoặc Người Cho Thuê không chấp thuận bất cứ đơn nào, Job sẽ tự động hủy -> Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả (không tính thuế)

4. Turbo Earn

Người chơi sẽ phải Submit vào Rank tại Formation sau đó mới có thể chọn loại Job Ranking

Sau khi ấn vào Tạo Job sẽ hiện lên bảng tạo Job.

Tại đây người chơi sẽ phải chọn lần lượt cho Task Job Ranking và Task Job Earn Ticket:

 • Đối với Task Job Ranking: Lựa chọn Rank Target -> Nhập Rank Benefit trả riêng cho Task Job Ranking.

 • Đối với Task Job Earn Ticket: Lựa chọn Ticket Target -> Nhập Ticket Benefit trả riêng cho Task Job Earn Ticket -> Nhập Min Target riêng cho Task Job Earn Ticket (không thể nhỏ hơn 1 nửa Ticket Target)

Sau khi tạo, người chơi sẽ mất phí như đã thông báo và bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký làm thuê của người chơi khác.

(*) Ngoài Deposit của Job Turbo Earn, người chơi sẽ có thêm Deposit cho Task Job Earn Ticket và sẽ được tính bằng 1 FAME x Ticket Target.

(*) Nếu Job hết thời hạn đăng ký mà không có đơn đang chờ hoặc Người Cho Thuê không chấp thuận bất cứ đơn nào, Job sẽ tự động hủy -> Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả (không tính thuế)

Last updated