♟️NFT Chest

Người chơi có thể kiểm tra vật phẩm trong hòm NFT của mình ngay cả khi không đăng nhập vào Game. Người chơi cần đăng nhập vào Marketplace và có thể kiểm tra.

(*) Tuy nhiên những thay đổi trên Market sẽ không ảnh hưởng đến vật phẩm trong Hòm trong Game.

Last updated