FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 13

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 13
Top race rules - Tuần 13 | ...
Nông dân mới (Giới hạn tài khoản <= 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
Vụ mùa nhẹ nhàng (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
Big boss Gia cầm (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 10)
Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
Lão đại Gia súc (Giới hạn tài khoản >= 50.000ME & Level >= 20)
Thái tử Giò lụa (Giới hạn tài khoản >= 50.000ME & Level >= 25 )
Last modified 3mo ago