Links

Tuần 13

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 13
Top race rules - Tuần 13 | ...
Nông dân mới (Giới hạn tài khoản <= 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây LV 1 đến 5 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.
 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 2890 ME (các account đăng ký có Tổng tài sản lớn hơn 2890 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-5 gồm: Khoai Tây, Cà rốt, Hành tây, và 1 số cây khác sẽ cập nhật trong tương lai)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 99.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Vụ mùa nhẹ nhàng (Giới hạn tài khoản < 2.890ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 1 đến 5 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: <2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=2890 ME không được phép đăng ký)
 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.
 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-5 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Big boss Gia cầm (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Gia cầm từ NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên
 • Mỗi lần mua gia cầm tại NPC sẽ được tính điểm như sau:
  - Gà thường: + 1 điểm
  - Gà biến dị 1: + 2 điểm
  - Gà biến dị 2: + 3 điểm
  - Ngỗng thường: + 3 điểm
  - Ngỗng biến dị 1: + 6 điểm
  - Ngỗng biến dị 2: + 9 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 68.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản >= 2.890ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Gà cho NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên
 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm được bán như sau:
  - Item Common + 1 điểm
  - Item Rare + 2 điểm
  - Item Super Rare + 3 điểm
  - Item Legendary + 5 điểm
  - Item Epic + 10 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Lão đại Gia súc (Giới hạn tài khoản >= 50.000ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Gia súc từ NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên
 • Mỗi lần mua gia súc tại NPC sẽ được tính điểm như sau:
  - Bò thường: + 1 điểm
  - Bò biến dị 1: + 2 điểm
  - Bò biến dị 2: + 3 điểm
  - Heo thường: + 2 điểm
  - Heo biến dị 1: + 4 điểm
  - Heo biến dị 2: + 6 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 50.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <50.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 48.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Thái tử Giò lụa (Giới hạn tài khoản >= 50.000ME & Level >= 25 )
 • Đây là loại đua top về số lượng lần thu hoạch Heo trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 25 trở lên
 • Mỗi lần thu hoạch Heo sẽ + 1 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 50.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <50.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 64.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Last modified 1yr ago