🏁Schedule

Người chơi có thể tìm thấy Time Merchant trong bản đồ Forest. NPC sẽ xuất hiện ở vùng cạnh sông, mỗi 6 tiếng sẽ thay đổi vị trí đứng. Người chơi có thể xem vùng hoạt động của Time Merchant ở bản đồ dưới đây.

Last updated