Tuần 23

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 23

Top race rules - Tuần 23 | ...

Hoàng đế xúc thực (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia cầm ăn (gà, ngỗng,...) trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Thái tử Ủ muối (Giới hạn tài khoản >= 2890 ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần thu hoạch Gà trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên

 • Mỗi lần thu hoạch gà sẽ + 1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 56.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 15 đến 30 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 678

 • Reward Pool Cập nhật sau

Đại gia Heo (Giới hạn tài khoản >= 50.000 ME & Level >= 27)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Heo từ NPC trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 27 trở lên

 • Mỗi lần mua Heo tại NPC sẽ được tính điểm như sau:

  • Heo thường: + 1 điểm

  • Heo biến dị 1: + 3 điểm

  • Heo biến dị 2: + 5 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 50000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <50000 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 24.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated