Links
Comment on page

Tuần 23

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 23
Top race rules - Tuần 23 | ...
Hoàng đế xúc thực (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia cầm ăn (gà, ngỗng,...) trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên
 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Thái tử Ủ muối (Giới hạn tài khoản >= 2890 ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần thu hoạch Gà trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên
 • Mỗi lần thu hoạch gà sẽ + 1 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 56.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 15 đến 30 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 678
 • Reward Pool Cập nhật sau
Đại gia Heo (Giới hạn tài khoản >= 50.000 ME & Level >= 27)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Heo từ NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 27 trở lên
 • Mỗi lần mua Heo tại NPC sẽ được tính điểm như sau:
  • Heo thường: + 1 điểm
  • Heo biến dị 1: + 3 điểm
  • Heo biến dị 2: + 5 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 50000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <50000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 24.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Last modified 1yr ago