About

Chăn nuôi là tính năng người chơi có thể nuôi thú vật trong Trang Trại. Trong quá trình nuôi, người chơi có thể thu hoạch được những sản phẩm liên quan đến gia súc và gia cầm.

1. Chuồng

1.1 Loại

Chuồng là nơi các Thú Nuôi sinh sống. Farmer có thể tìm đến NPC Chris để có thể bắt đầu xây dựng chuồng. Hiện tại có 2 loại chuồng:

  • Chuồng gia súc: Sau khi xây dựng sẽ cho phép Farmer được nuôi các loại gia súc.

  • Chuồng gia cầm: Sau khi xây dựng sẽ cho phép Farmer được nuôi các loại gia cầm.

1.2 Nâng cấp

Mỗi chuồng sẽ có tối đa số Thú có thể nuôi trong 1 chuồng. Số lượng thú tối đa có thể được tăng lên bằng cách nâng cấp. Sau khi nâng cấp, diện tích chuồng sẽ rộng hơn và tăng số lượng thú tối đa có thể nuôi.

  • Farmer có thể tìm đến Chris để nâng cấp. Chuồng có thể được nâng cấp max đến Level 5 (Sẽ được mở rộng thêm trong update tương lai).

2. Thú nuôi

Thú Nuôi là những con vật Farmer có thể mua từ NPC Chris. Farmer có thể nhận được những sản phẩm từ những thú nuôi mà Farmer nuôi trong Chuồng. Có 2 loại người chơi có thể nuôi:

  • Gia súc: Bò (Sẽ được thêm trong update tương lai)

  • Gia cầm: Gà (Sẽ được thêm trong update tương lai)

  • Mỗi thú đều có thời gian vòng đời, thú sẽ biến mất và sẽ để lại những vật phẩm đặc biệt.

Last updated