🎞️Graphic

Thêm chức năng FPS trong chất lượng hình ảnh:

Low => 30FPS

Medium => 60FPS

High => Không hạn chế

Last updated