FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 17

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 17
Top race rules - Tuần 17 | ...
Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
Thái tử Ủ muối (Giới hạn tài khoản > 2890 ME & Level >= 10)
Trùm cuối bán bò (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
Ông vua thồn thực (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
Last modified 2mo ago