Links

Tuần 17

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 17
Top race rules - Tuần 17 | ...
Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Gà cho NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên
 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm được bán như sau:
  - Item Common + 1 điểm
  - Item Rare + 2 điểm
  - Item Super Rare + 3 điểm
  - Item Legendary + 5 điểm
  - Item Epic + 10 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Thái tử Ủ muối (Giới hạn tài khoản > 2890 ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần thu hoạch Gà trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên
 • Mỗi lần thu hoạch gà sẽ + 1 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 56.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Trùm cuối bán bò (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Bò cho NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên
 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm của Bò được bán như sau:
  - Item Common + 1 điểm
  - Item Rare + 2 điểm
  - Item Super Rare + 3 điểm
  - Item Legendary + 5 điểm
  - Item Epic + 10 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Ông vua thồn thực (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia súc ăn (bò, heo,...) trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên
 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 40.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Last modified 1yr ago