Tuần 17

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 17

Top race rules - Tuần 17 | ...

Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Gà cho NPC trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên

 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm được bán như sau:

  - Item Common + 1 điểm

  - Item Rare + 2 điểm

  - Item Super Rare + 3 điểm

  - Item Legendary + 5 điểm

  - Item Epic + 10 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Thái tử Ủ muối (Giới hạn tài khoản > 2890 ME & Level >= 10)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần thu hoạch Gà trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 10 trở lên

 • Mỗi lần thu hoạch gà sẽ + 1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 2890 (các account đăng ký có Tổng tài sản <2890 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 56.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Trùm cuối bán bò (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Bò cho NPC trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên

 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm của Bò được bán như sau:

  - Item Common + 1 điểm

  - Item Rare + 2 điểm

  - Item Super Rare + 3 điểm

  - Item Legendary + 5 điểm

  - Item Epic + 10 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Ông vua thồn thực (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia súc ăn (bò, heo,...) trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 40.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated