Tuần 24

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 24

Top race rules - Tuần 24 | ...

Nông dân chăm chỉ (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 5 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 666

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 5 đến 15 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản = 0 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 468

 • Reward Pool Cập nhật sau

Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 15 đến 30 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 678

 • Reward Pool Cập nhật sau

Đệ nhất Tiều phu (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số cây đã chặt hoàn toàn trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: 15 trở lên

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được chặt thành công, hệ thống sẽ tăng một số điểm (điểm) tương ứng trong BXH:

  - Cây thông nhỏ (1x1) = 1 điểm

  - Cây sồi (1x1) = 3 điểm

  - Cây to, cây Mai (2x2) = 20 điểm

  - Cây đại thụ, cây Đào (3x3) = 50 điểm

  (*) Trường hợp nếu chặt từ gốc cây thì vẫn tính đủ điểm tương ứng

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 666

 • Reward Pool Cập nhật sau

Last updated