📚Info

Đây là nơi người chơi có thể lưu trữ những vật phẩm NFT. Với Hòm NFT, người chơi chỉ có thể lưu trữ những vật phẩm liên quan đến NFT. Người chơi có thể tương tác với hòm trong Game để mở hòm và có thể theo dõi vật phẩm ở Marketplace. Người chơi có thể bỏ vào hòm NFT những vật phẩm có loại sau:

  • Vũ khí, Phương tiện di chuyển, mảnh vỡ NFT, Certificate, ...

(*) Hòm NFT không có giới hạn số vật phẩm có thể gửi vào.

Last updated