FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 18

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 18
Top race rules - Tuần 18 | ...
Nông dân chăm chỉ (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
Nông dân trùm sò (Giới hạn tài khoản >= 20.000 ME & Level >= 15)
Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 15)
Last modified 1mo ago