NPC Lily's Shop

Cửa hàng tạp hóa tại Rừng sẽ được NPC Lily phụ trách.

STTTÊNGIÁ BÁNGIÁ MUA LẠI

1

Ginger Seed

15

1

2

Rice Seed

22

1

3

Apple Seed

41

1

4

Lemon Seed

68

1

5

Watermelon Seed

86

1

6

White Rose Seed

108

1

7

Daisy Seed

128

1

8

Omelet

25

1

Last updated