Sắp xếp bảng đấu

- Hệ thống sẽ sắp xếp bảng đấu dựa trên một số điều kiện tuỳ thuộc vào loại ranking và thời điểm diễn ra

- Mỗi 100 người sẽ được cho vào 1 bảng đấu. Xếp hạng trong mỗi bảng là độc lập

- Bảng xếp hạng (BXH) sẽ có ký hiệu từ A1 đến Z1, nếu vượt quá sẽ tăng tiếp tục theo thứ tự A2-Z2, A3-Z3.... A99-Z99....A999-Z999...

- Bảng xếp hạng kéo dài 6D12h.

- Cơ chế thi đấu Solo Ranking giai đoạn 2 sẽ có bổ sung hệ thống cấp độ bảng đấu, và tăng giảm hạng bảng đấu - giai đoạn này chưa có.

Note: Mỗi Ranking Type sẽ có chỉ số tối thiểu để đạt điều kiện nhận thưởng. Nếu không đạt sẽ không được nhận thưởng

Last updated