🛒Shop

  • Cửa hàng của Time Merchant sẽ yêu cầu người chơi thu thập những nguyên liệu nhất định mới có thể đổi được công cụ đặc biệt trong cửa hàng.

  • Mỗi lần xuất hiện, Time Merchant sẽ giới hạn số vật phẩm mà người chơi có thể đổi (những vật phẩm đổi được sẽ ngẫu nhiên số lần có thể sử dụng).

  • Time Merchant sẽ có 2 loại cửa hàng:

    + Shop đồ Đồng: Thứ 2, 3 và 6, 7, Time Merchant sẽ bán những công cụ được làm bằng Đồng (cửa hàng sẽ làm mới vào 00:00 UTC +7 vào thứ 2 và thứ 6)

    + Shop đồ Bạc: Thứ 4, 5, Time Merchant sẽ bán những công cụ được làm bằng Bạc (cửa hàng sẽ làm mới vào 00:00 UTC +7 vào thứ 4)

Last updated