FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links
💰

Claim FAME

1. Thông tin

  • Đồng FAME sẽ được lÆ°u trữ tại Balance của tài khoản người chÆ¡i. Người chÆ¡i có thể Claim FAME từ Balance về Wallet của mình tại Profile. Người chÆ¡i cần tối thiểu 500 FAME trong Balance để có thể Claim về Wallet.
  • Mỗi lần claim FAME, người chÆ¡i sẽ bị mất một ít phí thuế. Số lượng Claim càng cao thì phí càng giảm.

2. Bảng thuế Claim FAME

$FAME
Tax(%)
500
10
1000
9.5
2000
9
3000
8.5
4000
8
5000
7.5
6000
7
7000
6.5
8000
6
9000
5.5
10000
5
​