💰Claim FAME

1. Thông tin

  • Đồng FAME sẽ được lưu trữ tại Balance của tài khoản người chơi. Người chơi có thể Claim FAME từ Balance về Wallet của mình tại Profile. Người chơi cần tối thiểu 500 FAME trong Balance để có thể Claim về Wallet.

  • Mỗi lần claim FAME, người chơi sẽ bị mất một ít phí thuế. Số lượng Claim càng cao thì phí càng giảm.

2. Bảng thuế Claim FAME

$FAMETax(%)

500

10

1000

9.5

2000

9

3000

8.5

4000

8

5000

7.5

6000

7

7000

6.5

8000

6

9000

5.5

10000

5

Last updated