Cancel Job

Sau khi tạo Job thành công, người chơi có thể Hủy Job trong những trường hợp sau:

  • Job chưa có người chơi khác đăng ký: Job sẽ được hủy -> Người Cho Thuê sẽ được hoàn trả 100% Deposit (Không tính phí).

  • Job đã có người chơi khác đăng ký và Job chưa đến thời gian bắt đầu: Job sẽ được hủy -> Người Cho Thuê và những Người Làm Thuê đã đăng ký sẽ được hoàn trả 100% Deposit (Không tính phí).

(*) Nếu Job đã bắt đầu thì sẽ không thể Cancel Job trừ khi gặp những trường hợp đặc biệt:

Job sẽ bị hủy nếu thời hạn Job chưa bắt đầu nhưng Hero/Land đăng ký bị transfer/sell khỏi account cho thuê:

  • Tiền phí tạo Job sẽ không được hoàn trả cho Người Cho Thuê.

  • Tiền Deposit đặt cọc của Người Cho Thuê và Người Làm Thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế).

Job sẽ tự động bị Hủy nếu hết thời gian Đăng ký mà không có user nào Đăng ký. Người Cho Thuê sẽ mất phí tạo Job, Deposit Fee sẽ được trả lại cho Người Cho Thuê và không tính phí.

Job sẽ tự động bị Hủy nếu hết thời gian Apply Job, đã có User Apply nhưng Người Cho Thuê chưa Approve. Người Cho Thuê sẽ mất phí tạo Job, Deposit Fee của Người Cho Thuê sẽ được trả lại cho Người Cho Thuê và không tính phí, Deposit Fee của Người Làm Thuê sẽ được trả lại cho Người Làm Thuê và không tính phí.

Last updated