FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 7

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Week 7
Nông dân mới (Giới hạn tài khoản: <= 1.680 ME & Level: <= 5)
Đại gia ME (Giới hạn tài khoản: <= 1.680 ME & Level: <= 5)
Nông dân chăm chỉ (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
Đệ nhất Tiều phu (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
Chiến thần đập đá (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
Last modified 6mo ago