Tuần 20

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 20

Top race rules - Tuần 20 | ...

Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Gà cho NPC trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên

 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm được bán như sau:

  • Item Common + 1 điểm

  • Item Rare + 2 điểm

  • Item Super Rare + 3 điểm

  • Item Legendary + 5 điểm

  • Item Epic + 10 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Hoàng đế xúc thực (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia cầm ăn (gà, ngỗng,...) trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đại gia Heo (Giới hạn tài khoản >= 50.000 ME & Level >= 27)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần mua Heo từ NPC trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 27 trở lên

 • Mỗi lần mua Heo tại NPC sẽ được tính điểm như sau:

  • Heo thường: + 1 điểm

  • Heo biến dị 1: + 3 điểm

  • Heo biến dị 2: + 5 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 50000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <50000 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 24.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Hoàng tử Thịt thăn (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho Bò ăn trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên

 • Mỗi lần cho Bò ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 40.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated