🎁Reward

1. Earn Me

Job sẽ hoàn thành nếu người làm thuê đạt đủ chỉ tiêu tối thiểu hoặc tối đa chỉ tiêu. Phần thưởng nhận được sẽ tùy thuộc vào chỉ tiêu người làm thuê làm được trong thời hạn Job.

Hoàn thành Job lớn hơn hoặc bằng 50% chỉ tiêu đã được đặt ra:

 • Một phần Deposit đặt cọc ban đầu của người cho thuê sẽ được chuyển cho người làm thuê (thuế 5%), thừa sẽ được chuyển lại cho người cho thuê. Khoản nhận sẽ được tính theo số % chỉ tiêu đã hoàn thành của người làm thuê.

VD: Deposit đặt cọc = 100 FAME, Job hoàn thành 80%:

-> Người làm thuê được nhận 80% cọc và người cho thuê sẽ được trả 20% cọc.

 • Deposit đặt cọc của người làm thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế)

Job sẽ thất bại nếu chỉ đạt <50% chỉ tiêu yêu cầu khi hết thời hạn Job:

 • Deposit đặt cọc của người cho thuê sẽ được hoàn trả và được cộng thêm khoản phạt của người làm thuê.

 • Deposit đặt cọc của người làm thuê sẽ được hoàn trả nhưng sẽ bị phạt một khoản được tính theo công thức sau:

  Khoản phạt = (100% - % Job đã hoàn thành) x Deposit đặt cọc của người làm thuê

VD: Job hoàn thành đạt 49%, Khoản cọc người cho thuê = 100 FAME, khoản cọc người làm thuê = 50 FAME.

Theo công thức ta tính được khoản phạt của người làm thuê sẽ bằng: (100-49)% x 50 = 25,5

-> Người cho thuê sẽ được hoàn: 100 + 25,5 = 125,5 FAME.

-> Người làm thuê sẽ được hoàn: 50 - 25,5 = 24,5 FAME.

Job sẽ thất bại nếu Job đang trong thời hạn nhưng Hero/Land đăng ký bị transfer/sell khỏi account cho thuê:

 • Deposit đặt cọc của Người cho thuê sẽ không được hoàn trả.

 • Một phần Deposit đặt cọc của Người cho thuê sẽ được chuyển cho Người làm thuê được tính dựa theo số % chỉ tiêu của Job đã hoàn thành (thuế 5%).

 • Số tiền Deposit đặt cọc của Người cho thuê thừa sau khi chuyển cho Người làm thuê sẽ được sử dụng làm từ thiện.

 • Deposit đặt cọc của Người làm thuê sẽ được hoàn trả 100% (không tính thuế)

VD: Job đang trong thời hạn và đã đạt 80% chỉ tiêu tại thời điểm transfer/sell.

- Khoản cọc Người cho thuê = 100 FAME

-> Số Deposit được chuyển sang cho Người làm thuê sẽ được tính bằng: 100 x 80% = 80FAME.

- Thuế 5% được áp dụng khi Người làm thuê nhận: 80 x 5% = 76 FAME. Số tiền thừa 100 - 76 = 24FAME sẽ được sử dụng làm từ thiện.

Job sẽ bị hủy nếu thời hạn Job chưa bắt đầu nhưng Hero/Land đăng ký bị transfer/sell khỏi account cho thuê:

 • Tiền phí tạo Job sẽ không được hoàn trả cho Người cho thuê.

 • Tiền Deposit đặt cọc của Người cho thuê và Người làm thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế).

2. Ranking

Job sẽ hoàn thành nếu người làm thuê đạt top rank yêu cầu. Phần thưởng Ranking hiện tại sẽ được chia cố định tỉ lệ là 50/50 cho 2 bên.

Hoàn thành Job 100% chỉ tiêu khi thời hạn Job kết thúc sẽ có hai trường hợp sau:

 • Không đạt điểm tối thiểu để nhận phần thưởng Ranking:

  -> Deposit đặt cọc của người làm thuê và người cho thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế).

 • Đạt điểm tối thiểu để nhận phần thưởng Ranking:

  -> Phần thưởng Ranking sẽ được chia tỷ lệ được chọn tương ứng cho người cho thuê và người làm thuê (không tính thuế).

  -> Deposit đặt cọc của người làm thuê và người cho thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế).

Job thất bại nếu không đạt Top rank yêu cầu khi thời hạn Job kết thúc sẽ có hai trường hợp sau:

 • Không đạt điểm tối thiểu để nhận phần thưởng Ranking:

  -> Deposit đặt cọc của người cho thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế)

  -> Deposit đặt cọc của người làm thuê sẽ được chuyển vào Wallet của người cho thuê (thuế 10%)

 • Đạt điểm tối thiểu để nhận phần thưởng Ranking:

  -> Deposit đặt cọc và FAME thưởng Ranking (thuế 5%) của người cho thuê sẽ được hoàn trả.

  -> Deposit đặt cọc của người làm thuê sẽ được hoàn trả (thuế 10%)

Job sẽ thất bại nếu Job đang trong thời hạn nhưng Hero/Land đăng ký bị transfer/sell khỏi account cho thuê:

 • Deposit đặt cọc của Người cho thuê sẽ không được hoàn trả.

 • Một phần Deposit đặt cọc của Người cho thuê sẽ được chuyển cho Người làm thuê được tính dựa theo số % chỉ tiêu của Job đã hoàn thành (thuế 5%).

 • Phần trăm tiến trình của Job sẽ được tính theo công thức sau: (tổng số người tham gia rank - top hiện tại) / (tổng số người tham gia rank - top target) x 100

 • Số tiền Deposit đặt cọc của Người cho thuê thừa sau khi chuyển cho Người làm thuê sẽ được sử dụng làm từ thiện.

 • Deposit đặt cọc của Người làm thuê sẽ được hoàn trả 100% (không tính thuế)

VD: Job đang trong thời hạn có Top rank chỉ tiêu là Top 50. Người làm thuê đạt Top 70 tại thời điểm Hero/Land bị transfer/sell.

- Phần trăm tiến trình sẽ được tính theo công thức: (100-70)/(100-50)x100= 60(%)

- Khoản cọc Người cho thuê = 100 FAME -> Số Deposit được chuyển sang cho Người làm thuê sẽ được tính bằng: 60% x 100 = 60FAME

- Thuế 5% được áp dụng khi Người làm thuê nhận: 60 x 5% = 57 FAME. Số tiền thừa 100 - 57 = 43FAME sẽ được sử dụng làm từ thiện.

Job sẽ bị hủy nếu thời hạn Job chưa bắt đầu nhưng Hero/Land đăng ký bị transfer/sell khỏi account cho thuê:

 • Tiền phí tạo Job sẽ không được hoàn trả cho Người cho thuê.

 • Tiền Deposit đặt cọc của Người cho thuê và Người làm thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế).

3. Earn Ticket

Job sẽ hoàn thành nếu người làm thuê đạt đủ chỉ tiêu tối thiểu hoặc tối đa chỉ tiêu. Phần thưởng nhận được sẽ tùy thuộc vào chỉ tiêu người làm thuê làm được trong thời hạn Job.

Hoàn thành Job lớn hơn hoặc bằng 50% chỉ tiêu đã được đặt ra:

 • Một phần Deposit đặt cọc ban đầu của người cho thuê sẽ được chuyển cho người làm thuê (thuế 5%), thừa sẽ được chuyển lại cho người cho thuê. Khoản nhận sẽ được tính theo số % chỉ tiêu đã hoàn thành của người làm thuê.

VD: Deposit đặt cọc = 100 FAME, Job hoàn thành 80%:

-> Người làm thuê được nhận 80% cọc và người cho thuê sẽ được trả 20% cọc.

- Deposit đặt cọc của người làm thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế)

Job sẽ thất bại nếu chỉ đạt <50% chỉ tiêu yêu cầu khi hết thời hạn Job:

 • Deposit đặt cọc của người cho thuê sẽ được hoàn trả và được cộng thêm khoản phạt của người làm thuê.

 • Deposit đặt cọc của người làm thuê sẽ được hoàn trả nhưng sẽ bị phạt một khoản được tính theo công thức sau: Khoản phạt = (100% - % Job đã hoàn thành) x Deposit đặt cọc của người làm thuê

VD: Job hoàn thành đạt 49%, Khoản cọc người cho thuê = 100 FAME, khoản cọc người làm thuê = 50 FAME.

Theo công thức ta tính được khoản phạt của người làm thuê sẽ bằng: (100-49)% x 50 = 25,5

-> Người cho thuê sẽ được hoàn: 100 + 25,5 = 125,5 FAME.

-> Người làm thuê sẽ được hoàn: 50 - 25,5 = 24,5 FAME

Job sẽ thất bại nếu Job đang trong thời hạn nhưng Hero/Land đăng ký bị transfer/sell khỏi account cho thuê:

 • Deposit đặt cọc của Người cho thuê sẽ không được hoàn trả.

 • Một phần Deposit đặt cọc của Người cho thuê sẽ được chuyển cho Người làm thuê được tính dựa theo số % chỉ tiêu của Job đã hoàn thành (thuế 5%).

 • Số tiền Deposit đặt cọc của Người cho thuê thừa sau khi chuyển cho Người làm thuê sẽ được sử dụng làm từ thiện.

 • Deposit đặt cọc của Người làm thuê sẽ được hoàn trả 100% (không tính thuế)

VD: Job đang trong thời hạn và đã đạt 80% chỉ tiêu tại thời điểm transfer/sell.

Khoản cọc Người cho thuê = 100 FAME -> Số Deposit được chuyển sang cho Người làm thuê sẽ được tính bằng: 100 x 80% = 80FAME.

Thuế 5% được áp dụng khi Người làm thuê nhận: 80 x 5% = 76 FAME. Số tiền thừa 100 - 76 = 24FAME sẽ được sử dụng làm từ thiện.

Job sẽ bị hủy nếu thời hạn Job chưa bắt đầu nhưng Hero/Land đăng ký bị transfer/sell khỏi account cho thuê:

 • Tiền phí tạo Job sẽ không được hoàn trả cho Người cho thuê.

 • Tiền Deposit đặt cọc của Người cho thuê và Người làm thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế).

4. Turbo Earn

Job sẽ hoàn thành nếu Người Làm Thuê hoàn thành 1 trong 2 task đã được chọn. Phần thưởng của 2 task nhỏ sẽ được tính riêng cho mỗi task.

Task Job - Ranking sẽ hoàn thành nếu người làm thuê đạt top rank yêu cầu. Phần thưởng Ranking sẽ được chia theo tỉ lệ khi tạo Job.

Hoàn thành Task Job - Ranking 100% chỉ tiêu khi thời hạn Job kết thúc sẽ có hai trường hợp sau:

 • Không đạt điểm tối thiểu để nhận phần thưởng Ranking:

-> Deposit đặt cọc của người làm thuê và người cho thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế).

 • Đạt điểm tối thiểu để nhận phần thưởng Ranking:

-> Phần thưởng Ranking sẽ được chia tỉ lệ được chọn tương ứng cho người cho thuê và người làm thuê (không tính thuế)

-> Deposit đặt cọc của người làm thuê và người cho thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế).

Task Job - Ranking thất bại nếu không đạt Top rank yêu cầu khi thời hạn Job kết thúc sẽ có hai trường hợp sau:

 • Không đạt điểm tối thiểu để nhận phần thưởng Ranking:

-> Deposit đặt cọc của người cho thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế)

-> Deposit đặt cọc của người làm thuê sẽ được chuyển vào Wallet của người cho thuê (thuế 10%)

 • Đạt điểm tối thiểu để nhận phần thưởng Ranking:

-> Deposit đặt cọc và FAME thưởng Ranking (thuế 5%) của người cho thuê sẽ được hoàn trả.

-> Deposit đặt cọc của người làm thuê sẽ được hoàn trả (thuế 10%)

Task Job - Ranking sẽ thất bại nếu Job đang trong thời hạn nhưng Hero/Land đăng ký bị transfer/sell khỏi account cho thuê:

 • Deposit đặt cọc của Người cho thuê sẽ không được hoàn trả.

 • Một phần Deposit đặt cọc của Người cho thuê sẽ được chuyển cho Người làm thuê được tính dựa theo số % chỉ tiêu của Job đã hoàn thành (thuế 5%).

 • Phần trăm tiến trình của Task Job - Ranking sẽ được tính theo công thức sau: (tổng số người tham gia rank - top hiện tại) / (tổng số người tham gia rank - top target) x 100

 • Số tiền Deposit đặt cọc của Người cho thuê thừa sau khi chuyển cho Người làm thuê sẽ được sử dụng làm từ thiện.

 • Deposit đặt cọc của Người làm thuê sẽ được hoàn trả 100% (không tính thuế)

VD: Job đang trong thời hạn có Top rank chỉ tiêu là Top 50. Người làm thuê đạt Top 70 tại thời điểm Hero/Land bị transfer/sell.

Phần trăm tiến trình sẽ được tính theo công thức: (100-70)/(100-50)x100= 60(%) Khoản cọc Người cho thuê = 100 FAME -> Số Deposit được chuyển sang cho Người làm thuê sẽ được tính bằng: 60% x 100 = 60FAME.

Thuế 5% được áp dụng khi Người làm thuê nhận: 60 x 5% = 57 FAME. Số tiền thừa 100 - 57 = 43FAME sẽ được sử dụng làm từ thiện.

Task Job - Earn Ticket sẽ hoàn thành nếu người làm thuê đạt đủ chỉ tiêu tối thiểu hoặc tối đa chỉ tiêu. Phần thưởng nhận được sẽ tùy thuộc vào chỉ tiêu người làm thuê làm được trong thời hạn Job.

Hoàn thành Task Job - Earn Ticket lớn hơn hoặc bằng 50% chỉ tiêu đã được đặt ra:

 • Một phần Deposit đặt cọc ban đầu của người cho thuê sẽ được chuyển cho người làm thuê (thuế 5%), thừa sẽ được chuyển lại cho người cho thuê. Khoản nhận sẽ được tính theo số % chỉ tiêu đã hoàn thành của người làm thuê. VD: Deposit đặt cọc = 100 FAME, Job hoàn thành 80%: -> Người làm thuê được nhận 80% cọc và người cho thuê sẽ được trả 20% cọc.

 • Deposit đặt cọc của người làm thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế)

Task Job - Earn Ticket sẽ thất bại nếu chỉ đạt <50% chỉ tiêu yêu cầu khi hết thời hạn Job:

 • Deposit đặt cọc của người cho thuê sẽ được hoàn trả và được cộng thêm khoản phạt của người làm thuê.

 • Deposit đặt cọc của người làm thuê sẽ được hoàn trả nhưng sẽ bị phạt một khoản được tính theo công thức sau: Khoản phạt = (100% - % Job đã hoàn thành) x Deposit đặt cọc của người làm thuê

VD: Job hoàn thành đạt 49%, Khoản cọc người cho thuê = 100 FAME, khoản cọc người làm thuê = 50 FAME.

Theo công thức ta tính được khoản phạt của người làm thuê sẽ bằng: (100-49)% x 50 = 25,5

-> Người cho thuê sẽ được hoàn: 100 + 25,5 = 125,5 FAME.

-> Người làm thuê sẽ được hoàn: 50 - 25,5 = 24,5 FAME

Task Job - Earn Ticket sẽ thất bại nếu Job đang trong thời hạn nhưng Hero/Land đăng ký bị transfer/sell khỏi account cho thuê:

 • Deposit đặt cọc của Người cho thuê sẽ không được hoàn trả.

 • Một phần Deposit đặt cọc của Người cho thuê sẽ được chuyển cho Người làm thuê được tính dựa theo số % chỉ tiêu của Task Job - Earn Ticket đã hoàn thành (thuế 5%).

 • Số tiền Deposit đặt cọc của Người cho thuê thừa sau khi chuyển cho Người làm thuê sẽ được sử dụng làm từ thiện.

 • Deposit đặt cọc của Người làm thuê sẽ được hoàn trả 100% (không tính thuế)

VD: Job đang trong thời hạn và đã đạt 80% chỉ tiêu tại thời điểm transfer/sell. Khoản cọc Người cho thuê = 100 FAME

-> Số Deposit được chuyển sang cho Người làm thuê sẽ được tính bằng: 100 x 80% = 80FAME. Thuế 5% được áp dụng khi Người làm thuê nhận: 80 x 5% = 76 FAME. Số tiền thừa 100 - 76 = 24FAME sẽ được sử dụng làm từ thiện.

Khi kết thúc Job Turbo Earn, Deposit của Task Job Earn Ticket sẽ được trả lại theo công thức sau:

 • Ticket Target - Ticket Người Làm Thuê kiếm được = Ticket Deposit nhận được.

VD: Ticket Target = 21, Min Target Ticket = 10. Employee kiếm được 11 Ticket -> Job hoàn thành, Ticket Deposit của Người Cho Thuê sẽ được trả lại 21-10 = 10 FAME.

Job sẽ bị hủy nếu thời hạn Job chưa bắt đầu nhưng Hero/Land đăng ký bị transfer/sell khỏi account cho thuê:

 • Tiền phí tạo Job sẽ không được hoàn trả cho Người cho thuê.

 • Tiền Deposit đặt cọc của Người cho thuê và Người làm thuê sẽ được hoàn trả (không tính thuế).

(*) Khi theo dõi tiến trình Job Turbo Earning, thanh tiến trình sẽ được tính trung bình tiến trình của 2 Task Job trung bình cộng.

(*) Tại Job loại Turbo Earn, người chơi có thế hoàn thành 1 hoặc tất cả Task Job nhỏ. Phần thưởng và phạt sẽ được tính riêng cho từng Task Job:

 • Hoàn thành 2 Task Job -> Nhận thưởng của 2 Task Job.

 • Hoàn thành 1 Task Job -> Nhận thưởng của Task Job hoàn thành và Task Job không hoàn thành sẽ bị phạt.

 • Không hoàn thành Task Job -> Phạt theo cả 2 Task Job.

Last updated