FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 8

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Week 8
Top race rules - Tuần 8 | 17 tháng 5 - 24 tháng 5, 2022
Hô mưa gọi gió (Giới hạn tài khoản: < 1.680 ME & Level: <= 5)
Vụ mùa nhẹ nhàng (Giới hạn tài khoản: < 1.680 ME & Level: <= 5)
Ông vua nghề mộc (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
Chúa tể xây dựng (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
Nông dân trùm sò (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
Last modified 6mo ago