Tuần 8

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Week 8

Top race rules - Tuần 8 | 17 tháng 5 - 24 tháng 5, 2022

Hô mưa gọi gió (Giới hạn tài khoản: < 1.680 ME & Level: <= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần tưới nước trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 đến 5.

 • Với mỗi lần tưới nước thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=1680 ME không được phép đăng ký)

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 128

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Vụ mùa nhẹ nhàng (Giới hạn tài khoản: < 1.680 ME & Level: <= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 1 đến 5 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 đến 5.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: <1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=1680 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-5 hiện có trong game)

 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Ông vua nghề mộc (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
 • Đây là loại đua top về số Gỗ (Wood) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Có thể nhận Gỗ (Wood) thông qua các tính năng khác trong game như Chặt cây, Daily Quest, Event,... (không tính Gỗ mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1680 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 345

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Chúa tể xây dựng (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
 • Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.

 • Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (không tính Đá mua trong Shop)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1680 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 333

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Nông dân trùm sò (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 15 đến 30 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 678

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 15 đến 30 trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)

 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 579

 • Reward Pool Cập nhật sau

Last updated