FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 6

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Week 6
Nông dân muôn năm (Giới hạn tài khoản: < 1.680 ME & Level: <= 5)
Hô mưa gọi gió (Giới hạn tài khoản: < 1.680 ME & Level: <= 5)
Ông vua nghề mộc (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
Chúa tể xây dựng (Giới hạn tài khoản: >= 1.680 ME & Level: >= 5)
Nông dân trùm sò (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản: >= 30.000 ME & Level >=15)
Last modified 6mo ago