Links
Comment on page
📚

Info

Safe Chest là nơi người chơi có thể gửi những vật phẩm quý giá.
Để bắt đầu sử dụng, người chơi cần mở khóa Safe Chest trên Marketplace.
(*) Trong quá trình cho thuê trên Job Platform, chỉ có người chủ mới có thể mở Safe Chest.