Links

Tuần 25

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 25
Top race rules - Tuần 25 | ...
Chúa tể xây dựng (Giới hạn tài khoản >= 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.
 • Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (không tính Đá mua trong Shop)
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 0
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 456
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Trùm cuối bán gà (Giới hạn tài khoản > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Gà cho NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên
 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm được bán như sau:
  • Item Common + 1 điểm
  • Item Rare + 2 điểm
  • Item Super Rare + 3 điểm
  • Item Legendary + 5 điểm
  • Item Epic + 10 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Trùm cuối bán bò (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng bán các sản phẩm từ Bò cho NPC trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên
 • Số điểm được tăng dựa trên số lượng thành phẩm được bán như sau:
  • Item Common + 1 điểm
  • Item Rare + 2 điểm
  • Item Super Rare + 3 điểm
  • Item Legendary + 5 điểm
  • Item Epic + 10 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Hoàng tử Thịt thăn (Giới hạn tài khoản >= 30.000 ME & Level >= 20)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho Bò ăn trong game
 • Giới hạn đăng ký LV: LV 20 trở lên
 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 68.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Last modified 9mo ago