Phân phối giải thưởng

Thứ 3 hàng tuần vào khung thời gian 12h01-23h59, Ranking sẽ dừng tính điểm và bắt đầu phân phát phần thưởng cho người chơi. Mỗi Bảng xếp hạng sẽ có một giải thưởng tổng cho tất cả người chơi trong cùng 1 nhóm Bảng sau đó sẽ được chia cho những người chơi đủ điều kiện nhận thưởng. Mỗi Thứ hạng sẽ có hệ số phần thưởng dùng để tính toán phần thưởng cho người chơi. Cách tính phần thưởng nhận được sẽ theo công thức sau:

(Số điểm của người chơi x Hệ số thứ hạng của người chơi) / Tổng điểm của tất cả người chơi đã nhân với hệ số thứ hạng tương ứng x Giải thưởng tổng của Bảng xếp hạng = Phần thưởng thực tế người chơi sẽ nhận.

Dưới đây là bảng ví dụ chia phần thưởng trong một Bảng xếp hạng.

DÀNH CHO 1 BẢNG ĐẤU$

Tổng thưởng (NEAR)

1000

Tổng điểm quy đổi

99330,4

Last updated