📚Info

Đây là tính năng tiếp nhận những thông báo hoặc vật phẩm từ hệ thống đến người chơi. Trong Mailbox sẽ có khả năng lưu trữ và nhận các vật phẩm nhận được ở ngoài game. Mailbox sẽ được gắn liền với tài khoản.

Note:

Khi Transfer Hero chỉ những công cụ cơ bản sẽ được chuyển theo cùng với Hero. Những vật phẩm còn lại trong ba lô sẽ được gửi qua Mailbox khi người chơi sử dụng Hero khác đăng nhập vào game.

Last updated