Tuần 32

SOLO RANKING | LIST

Top Rank Rules - Tuần 32

Top race rules - Tuần 32 | ...

(*) GHTS: Giới hạn tài sản

Nông dân muôn năm (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên

 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 điểm (điểm) trong BXH (bất kỳ cây dù Level cao hay thấp cũng tính là 1 điểm)

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 1100

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.

Hoàng đế xúc thực (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho gia cầm ăn (gà, ngỗng,...) trong game

 • Giới hạn đăng ký LV: LV 1 trở lên

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Giới hạn tổng tài sản ME: > 0 (các account đăng ký có Tổng tài sản =0 ME không được phép đăng ký)

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 500.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Đệ nhất Tiều phu (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số cây đã chặt hoàn toàn trong game.

 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.

 • Giới hạn tổng tài sản ME: >0

 • Với mỗi cây được chặt thành công, hệ thống sẽ tăng một số điểm (điểm) tương ứng trong BXH:

  • Cây thông nhỏ (1x1) = 1 điểm

  • Cây sồi, Cây tre (1x1) = 3 điểm

  • Cây to, cây Mai, Cây tre (2x2) = 20 điểm

  • Cây đại thụ, cây Đào, Cây tre (3x3) = 50 điểm (*) Trường hợp nếu chặt từ gốc cây thì vẫn tính đủ điểm tương ứng

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 1100

 • Reward Pool Cập nhật sau

Hoàng tử Thịt thăn (GHTS > 0 ME & Level >= 1)
 • Đây là loại đua top về số lượng lần cho Bò ăn trong game

 • Mỗi lần cho ăn sẽ được +1 điểm

 • Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)

 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 70.

 • Reward Pool sẽ cập nhật sau

Last updated