FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 9

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 9
Top race rules - Tuần 9 | 28 Tháng 05 - 04 Tháng 06, 2022
Nông dân muôn năm (Giới hạn tài khoản < 1.680ME & Level = 1 & EXP = 0)
Đại gia ME (Giới hạn tài khoản <= 1.680ME & Level = 1 & EXP = 0)
Đại gia gà (Giới hạn tài khoản >= 1.680ME & Level >= 10)
Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản >= 1.680ME & Level >= 5)
Chiến thần đập đá (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >=15)
Đại gia bò (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 20)
Last modified 5mo ago