Links

Tuần 10

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 10
Top race rules - Tuần 10 | ...
Nông dân mới (Giới hạn tài khoản <= 1.680ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây LV 1 đến 5 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.
 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: <= 1680 ME (các account đăng ký có Tổng tài sản lớn hơn 1680 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-5 gồm: Khoai Tây, Cà rốt, Hành tây, và 1 số cây khác sẽ cập nhật trong tương lai)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 99.
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau
Vụ mùa nhẹ nhàng (Giới hạn tài khoản < 1.680ME & Level = 1 & EXP = 0)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 1 đến 5 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1, exp = 0.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: <1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản >=1680 ME không được phép đăng ký)
 • Giới hạn số lượng Ticket Lucky Wheel = 0.
 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 1-5 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 88
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản >= 1.680ME & Level >= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 5 đến 15 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1680 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 680
 • Reward Pool Cập nhật sau
Nông dân chăm chỉ (Giới hạn tài khoản >= 1.680ME & Level >= 5)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 5 đến 15 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 5 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 1680 (các account đăng ký có Tổng tài sản <1680 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 5-15 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 456
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Nông dân trùm sò (Giới hạn tài khoản >= 20.000ME & Level >=15)
 • Đây là loại đua top về số lần trồng cây có LV 15 đến 30 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 20.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <20.000 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được trồng thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng: 678
 • Reward Pool sẽ cập nhật sau.
Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 15)
 • Đây là loại đua top về số lần Thu hoạch cây có LV 15 đến 30 trong game.
 • Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 15 trở lên.
 • Giới hạn tổng tài sản ME: >= 30.000 (các account đăng ký có Tổng tài sản <30.000 ME không được phép đăng ký)
 • Với mỗi cây được thu hoạch thành công, hệ thống sẽ tăng 1 Point (điểm) trong BXH (Chỉ dành cho các cây có LV từ 15-30 hiện có trong game)
 • Cuộc đua này kéo dài trong 7 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
 • Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 579
 • Reward Pool Cập nhật sau.
Last modified 1yr ago