FARM ME WIKI
Search…
⌃K
Links

Tuần 10

SOLO RANKING | LIST
Top Rank Rules - Tuần 10
Top race rules - Tuần 10 | ...
Nông dân mới (Giới hạn tài khoản <= 1.680ME & Level = 1 & EXP = 0)
Vụ mùa nhẹ nhàng (Giới hạn tài khoản < 1.680ME & Level = 1 & EXP = 0)
Vụ mùa năng nổ (Giới hạn tài khoản >= 1.680ME & Level >= 5)
Nông dân chăm chỉ (Giới hạn tài khoản >= 1.680ME & Level >= 5)
Nông dân trùm sò (Giới hạn tài khoản >= 20.000ME & Level >=15)
Vụ mùa xuất khẩu (Giới hạn tài khoản >= 30.000ME & Level >= 15)
Last modified 5mo ago